NABOŻEŃSTWA MAJOWE

NABOŻEŃSTWA MAJOWE

Plac Pielgrzyma godz. 19.30